تمدید مهلت ارسال مقالات
1398/07/10

بدینوسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند آخرین مهلت ارسال مقاله کامل به هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران تا 20 مهرماه تمدید شد.